تبلیغات
فدای سرت

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...



جمعه 4 آذر 1384:

 

عشق ازلی است ، بنابراین ، ابدی نیز هست . پرنده ی عاشق می میرد ، اما پرواز عشق برای همیشه در خاطره ی هستی می ماند . عشق درام جاودانه ی زندگی است : هر لحظه به شكلی در می آید ، دل میبرد ، نهان میشود ، هر دم به لباسی بر می آید ، گاه پیر و گاه جوان می شود ، گاه نوح می شود و جهانی به دعایی غرق می كند و خود به كشتی می رود ، گاه خلیل می شود و به دل آتش می رود و آتش را گلستان می كند ، گاه موسی می شود و جامه شبانی می پوشد ، گاه چوب می شود ، مار می شود ، گاه عیسی می شود و بر بام آسمان می رود ، بالجمله هم اوست كه می آید و می رود ، هم او بود كه میگفت : " اناالحق" . منصور نبود آن كه بر دار بر آمد . نادان گمان كرد منصور است كه میگوید : " اناالحق " . نادان گمان كرد منصور است كه تا بلندای دار عروج می كند و از آن جا دوباره طلوع می كند . نادان ، همواره زندانی گمان خویش است و عشق را در جلوه های گوناگونش نمی بیند و نمی شناسد .    
 
عشق در ستاره چشمك میزند ، در گل می خندد و با خنده ی خویش می شكفد ، عشق در زن و مرد میجوشد و در حنجره  ی پرندگان می خواند . آنها كه عشق را میشناسند ، او را حتی در جامه سنگ ها و صخره ها نیز به جای می آورند .
آنچه ما نیروی جاذبه می نامیم ، چیزی نیست ، مگر تظاهر و جلوه گری عشق . عشق است كه اشیاء را به سوی یكدیگر و به سمت یك مركز ناشناخته می كشاند . عشق است آن نیرویی كه هستی را كنار هم نگه می دارد . عشق است كه نظام هم آهنگ كیهانی را رهبری می كند ، نه آشوب و هاویه .
در عشق محو شو . خود را برانداز و همه او شو . نهایت كار " همه او شدن " است .
نه عاشق باش ، نه معشوق ، عشق باش .


 

عاطفه +عشق , +

ویرایش در [-] || [-]

[05:11 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 


 مباحث ..

عمومی...15

عشق ...8

غم...1

شعر ...1


 

 نویسندگان..

عاطفه...25


 

 آرشیو ..

اسفند 1384...1

بهمن 1384...1

دی 1384...3

آذر 1384...14

آبان 1384...6


 

 صفحات ..

 

 نوشته های پیشین..

باز عشق حادثه آفر ید ..-
برای تو..-
..-
..-
..-
..-
..-
..-
بهشت و دوزخ ..-
..-
..-
برکت..-
ترس از خوشبختی..-
..-
امروز..-

Email
[yahoo]

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!